Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 DolFijnWonen: DolFijnWonen KvK 09165222 Nijmegen;
1.2 Inschrijver: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft in het huurders- en/of verhuurdersbestand van DolFijnWonen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door DolFijnWonen aan inschrijver;
2.2 Met inschrijving in het bestand van DolFijnWonen gaat inschrijver zonder enig voorbehoud akkoord met onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle door DolFijnWonen gedane aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend;
3.2 Aanbiedingen door DolFijnWonen zijn gebaseerd op matching van bij DolFijnWonen ingeschreven bestanden van huurders en verhuurders.

Artikel 4 – Verschuldigde bedragen
4.1 Inschrijving bij DolFijnWonen is kosteloos.
4.2 Indien inschrijver-huurder een huurovereenkomst aangaat met een in het bestand van DolFijnWonen ingeschreven verhuurder, is huurder aan DolFijnWonen geen kosten verschuldigd. Indien inschrijver-huurder via bemiddeling van DolFijnWonen een huurovereenkomst aangaat met een niet in het bestand van DolFijnWonen ingeschreven verhuurder, is huurder aan DolFijnWonen eenmalig bemiddelingskosten verschuldigd, zijnde 75%  van een maand huur,  exclusief 21% BTW.
4.3 Indien inschrijver-verhuurder een huurovereenkomst aangaat met een in het bestand van DolFijnWonen ingeschreven huurder, is betrokken inschrijver-verhuurder aan DolFijnWonen eenmalig een vergoeding verschuldigd van 6% van de totale huur, met een maximum van een jaar, exclusief 21% BTW.
4.4 Indien en voorzover in de maandhuur servicekosten dan wel kosten van gas, water, elektra, kabel e.d. zijn inbegrepen wordt onkostenvergoeding hierover doorberekend.

Artikel 5 – Betaling
5.1 De in artikel 4 genoemde verschuldigde bedragen, vermeerderd met 21% BTW, zijn verschuldigd bij aangaan van de huurovereenkomst c.q. koopovereenkomst en dienen terstond aan DolFijnWonen te worden voldaan;
5.2 Bij het door inschrijver niet nakomen van genoemde betaalverplichting is inschrijver in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim treden is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt;
5.3 Is inschrijver in verzuim dan komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van inschrijver;
5.4 De woonruimte kan eerst worden betrokken nadat aan DolFijnWonen de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de verschuldigde BTW, zijn voldaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 DolFijnWonen kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door DolFijnWonen verstrekte informatie;
6.2 DolFijnWonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen en/of nalaten van inschrijver, huurder zowel als verhuurder, daaronder mede begrepen niet-nakoming door inschrijver van verplichtingen die voortvloeien uit het door inschrijver aangaan van een huurovereenkomst inzake een bij DolFijnWonen ingeschreven object;
6.3 Inschrijver-verhuurder verklaart dat hij bevoegd is het door hem ingeschreven object te verhuren. Verhuurder is dienaangaande bij uitsluiting en zonder enig voorbehoud verantwoordelijk en aansprakelijk;
6.4 Indien de inschrijving woonruimte betreft waarvoor een woonvergunning is vereist komt het verkrijgen van bedoelde vergunning voor rekening en risico van inschrijver-huurder;
6.5 Inschrijver is bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor stipte nakoming van de verplichtingen welke, direct en/of indirect, voortvloeien uit het door hem aangaan van een huurovereenkomst inzake een bij DolFijnWonen ingeschreven object;
6.6 Inschrijver zal DolFijnWonen vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, en/of het gevolg zijn van enig handelen en/of nalaten van inschrijver.

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen
7.1 DolFijnWonen behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van DolFijnWonen te wijzigen of aan te passen.
7.2 De door DolFijnWonen verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor inschrijvers.
7.3 Er kunnen geen rechten aan de Algemene Voorwaarden van DolFijnWonen worden ontleend.