Privacy verklaring

English version

Privacyverklaring consumenten via www.mijnhuurdossier.nl

Via MijnHuurdossier kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar Dolfijnwonen. MijnHuurdossier is een onderdeel van Huurcheck Nederland BV (hierna Huurcheck).

Huurcheck en haar geregistreerde makelaars gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in MijnHuurdossier en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Dolfijnwonen gebruikt uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van MijnHuurdossier en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar Dolfijnwonen
 • Identiteitsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Het zoekprofiel en woonwensen
 • De reden van (ver)huur
 • Inkomensgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Wanneer een bemiddeling tot stand komt de gegevens van de huurovereenkomst en digitale ondertekening
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Alle documenten en informatie die u zelf vrijwillig in uw profiel registreert en deelt met Dolfijnwonen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck en Dolfijnwonen verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de volgende bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.

 • Kredietwaardigheidscheck via EDR, Experian, Focum, ConsumatriX
 • Insolventiecheck via BKR
 • Identiteitscheck via Online ID

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet Dolfijnwonen deze checks. Het is de zorgplicht van Dolfijnwonen om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt. Dit gebeurt door de persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben
Huurcheck en Dolfijnwonen verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het gericht aanbieden van huurwoningen
 • Realiseren van een bemiddeling
 • Opmaak van de huurovereenkomst
 • Met u communiceren

Beveiliging en bewaartermijn

Huurcheck en Dolfijnwonen zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur zijn van de overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de Belastingdienst hieraan geeft.

Delen met anderen
U heeft zelf de regie over uw persoonlijke dossier in MijnHuurdossier. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Met Dolfijnwonen sluit Huurcheck een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Huurcheck Nederland gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dolfijnwonen en Huurcheck Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Dolfijnwonen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dolfijnwonen via service@huurchecknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurcheck Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Huurcheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 088-1235050 of via service@huurchecknederland.nl . Huurcheck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen in MijnHuurdossier:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (versleutelde) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • De makelaars die uw gegevens ontvangen werken met applicaties die door Huurcheck zijn ontwikkeld en op eenzelfde wijze zijn beveiligd als MijnHuurdossier

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1607864

Vragen?

Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Huurcheck. Contractgegevens treft u aan op www.huurcheck.nl